DATABASE
DATABASE
Check updated information about occupy movement around the world.
Report INITIATIVES and information about your local situation as well as IDEAS and PROJECTS.
Register in order to RECEIVE ALERTS of events related to your locality and FEEDBACKS from your reports.
Translators needed!!!
TRANSLATORS DESPERATELY NEEDED
Contact us if you can translate into MANDARIN, ARABIC,FARSI,JAVANESE,PANJABI,URDU,FRANCAIS,TELUGU, VIETNAMESE,ESPANOL,RUSSIAN,PORTUGUES, ENGLISH (if not existing), JAPANESE, SWAHILI, HAUSA, AMHARIC, YORUBA, KURDISH,LINGALA, AFRIKAANS or any other language!!

Nonviolence focuses on communication

1. Your objectives must be reasonable. You must believe you are fair and you must be able to communicate this to your opponent.

2. Maintain as much eye contact as possible.

3. Make no abrupt gestures. Move slowly. When practical, tell your opponent what you are going to do before you do it. Don’t say anything threatening, critical, or hostile.

4. Don’t be afraid of stating the obvious; say simply, “You’re shouting at me,” or “You’re hurting my arm.”

5. Someone in the process of committing an act of violence has strong expectations as to how his/ her victim will behave. If you manage to behave differently-in a nonthreatening manner you can interrupt the flow of events that would have culminated in an act of violence. You must create a scenario new to your opponent.

6. Seek to befriend your opponent’s better nature; even the most brutal and brutalized among us have some spark of decency which the nonviolent defender can reach.

7. Don’t shut down in response to physical violence; you have to play it by ear. The best rule is to resist as firmly as you can without escalating the anger or the violence. Try varying approaches and keep trying to alter your opponent’s picture of the situation.

8. Get your opponent talking and listen to what s/he says. Encourage him/her to talk about what s/he believes, wishes, fears. Don’t argue but at the same time don’t give the impression you agree with assertions that are cruel or immoral. The listening is more important than what you say- keep the talk going and keep it calm.

About author
A #globalrevolution enthusiast. Twitter: @AliceKhatib
4 total comments on this postSubmit yours
 1. Диалог как основа отказа от насилия.

  1. Ваши цели должны быть обоснованными. Вы должны быть уверенны в своей честности и уметь донести это оппоненту.

  2. Как можно больше смотрите собеседнику в глаза.

  3. Не делайте резких жестов. Двигайтесь плавно. Когда это возможно, сообщайте оппоненту о том, что собираетесь сделать.
  Откажитесь от угроз, критики и оскорблений.

  4. Не стесняйтесь заявлять об очевидном. Например, “Вы кричите на меня” или “Вы травмируете мне руку”.

  5. Человек, совершающий акт насилия, всегда ожидает от Вас определенных действий в ответ.
  Если вы сможете вести себя неожиданным образом (притом не совершая ответного насилия), то получите возможность изменить ход событий и остановить жестокость. Вы должны придумать тактику, не знакомую вашему оппоненту.

  6. Замечайте и подчеркивайте в диалоге лучшие качества вашего оппонента. Даже самый жестокий противник имеет в себе хотя бы искру добра и справедливости, которую Вы можете в нем раскрыть.

  7. В случае физической агрессии против вас действуйте по обстоятельствам. Лучше всего постараться защищаться насколько можете, но не переходить к ответной жестокости. Постарайтесь импровизировать и попытаться изменить видение ситуации у вашего оппонента.

  8. Постарайтесь разговорить оппонента и умейте слушать что он/она хочет Вам сказать. Попросите оппонента рассказать
  о своих убеждениях, пожеланиях, опасениях.
  Не погружайтесь в споры, но и не делайте вид, что соглашаетесь с теми позициями, которые считаете жестокими или аморальными.
  Важнее уметь слушать чем говорить – поддерживате диалог и спокойствие.

 2. 1.あなたの目的には分別がなければならない。まず自分自身が公平であり、反対意見を持つ者に対しそれを伝えることができるという信念がある必要があります。

  2.出来るだけアイコンタクト(視線を合わせること)を保つこと。

  3.不意の身振りを避ける。もっとゆっくりと。実践では反対者に向かってする身振りの前に一声かけること。脅迫や酷評、敵意を口にしないこと。

  4.自明のことを述べるのを恐れないこと。大切なのは、単に「あなたは私に向かって叫んでいますよ」、
「あなたは私の腕を痛くしています」と事実を述べるだけにとどめることです。

  5.加害者は暴力を振るう過程で彼・彼女の犠牲者がどのように振る舞うかに強い期待を持っています。
それに対してあなたが威嚇しない形の違う振る舞いをすることができたら…暴力になったであろう出来事の流れを
変えることになります。反対者の予想を裏切る新たなシナリオというものを作る必要があります。

  6.反対者の長所の味方になるようにしましょう。ひどく冷酷であったり残酷な仕打ちをする者があっても、
非暴力擁護者であるあなたが掴むことのできる良心のひらめきというものを持っています。

  7.身体的暴力への反応としてあなた自身の心を閉じてしまわないでください。あなたは耳を働かせなければなりません。最良のルールは怒りや暴力にもっていかずに忍耐を発揮することです。様々なアプローチを試しながら、相手の
状況図を塗り替えるよう試してみてください。

  8.反対者に話させ、彼・彼女がいっていることに傾聴する。彼・彼女が信じ、願い、恐れていることについて話す
ように促す。議論することはせず、同時にそれらの非人道的で不道徳な主張に対して同意しているという印象を
与えないこと。聞くということはあなたが話すことよりも大事です。この時、話を穏やかに継続させるのを忘れずに。

 3. here is it translated into Dutch:
  Geweldloosheid richt zich op communicatie

  • Het doel van de actie dient redelijk te zijn. Je moet in je eigen oprechtheid geloven en het moet mogelijk zijn om dit aan de tegenpartij uit te leggen.

  • Houd zo veel mogelijk oogcontact.

  • Maak geen abrupte bewegingen. Beweeg langzaam. Voor zover mogelijk, geef je tegenstander te kennen wat je gaat doen voordat je het doet. Zeg niets dat dreigends, kritisch, of vijandig overkomt.

  • Wees niet bang om te zeggen waaar het op staat: zeg gewoon “Je schreeuwt tegen mij,” of “Je doet mijn arm pijn.”

  • Iemand die op het punt staat een gewelddaad te plegen heeft bepaalde verwachtingen van de manier waarop het slachtoffer zal reageren. Als jij niet aan die verwachtingen beantwoordt en je je anders kunt gedragen— zonder geweld te gebruiken—kun je de stroom van gebeurtenissen die normaal gesproken in geweld ontaarden, onderbreken. Je moet een nieuw en verrassend scenario voor de tegenpartij creëeren.

  • Probeer je tegenstanders menselijke kant te vinden; zelfs de meest geweldadige mensen en zij die mistbruikt zijn hebben een fatsoenlijke kant waarop de geweldloze verdediger kan inspelen
  .
  • Kruip niet in je schulp als reactie op geweld. Wees creatief. Het beste is ferm en krachtdadig te reageren zonder de woede of het geweld te doen escaleren. Zoek naar wisselende benaderingen en blijf trachten je tegenstander te overtuigen van een alternatieve zienswijze op de zaken.

  • Zorg er voor dat je je tegenstanders aan het praten krijgt and luister naar wat zij te zeggen hebben. Moedig hen aan om hun geloof, hoop en angsten te uiten. Ga er niet direct tegenin, maar geef ook niet de indruk dat je het met immorele en onverdedigbare uitspraken eens bent. Luisteren is belangrijker dan praten. Houd je tegenstander aan het praten, en houd het kalm.

 4. Translation in czech

  Nenásilná komunikace

  1. Vaše cíle musí být objektivní. Musíte věřit tomu, že jste spravedliví a musíte být schopni toto přetlumočit vašemu oponentovi.

  2. Udržujte co nejvíce očního kontaktu.

  3. Nedělejte přehnaná a náhlá gesta. Pohybujte se pomalu. Prakticky řekněte svému oponentovi, co uděláte předtím, než to uděláte. Neříkejte nic vyhrožujícího, kritického nebo nepřátelského.

  4. Nebojte se uvést něco, co je zjevné. Jednoduše řekněte „Ty na mě křičíš“ nebo „Zraňuješ mou ruku“.

  5. Někdo, kdo se chystá chovat násilně, má silné představy o tom, jak se jeho/její protivník bude chovat. Pokud se zvládnete chovat jinak – bez výhružek – můžete zhatit události, které by vedly k násilí. Musíte vytvořit vašemu oponentovi nový scénář.

  6. Snažte se odhalit oponentovu světlou stránku. Každý, dokonce i ti nejbrutálnější jedinci, má v sobě jiskru slušnosti, kterou se může nenásilnému obránci podařit odhalit.

  7. Ovládejte se i při násilné reakci. Nejlepším pravidlem je odporovat co nejvytrvaleji lze bez eskalace vzteku nebo násilí. Pokuste se obměňovat přístup a měňte oponentovo obrázek o situaci.

  8. Donuťte oponenta mluvit a poslouchejte, co říká. Dodejte mu odvahu mluvit o tom, v co věří, co si přeje, čeho se bojí. Nehádejte se, ale ani nenechte vašeho oponenta nabýt dojmu, že souhlasíte s výroky, které jsou kruté a nemorální. Naslouchání je důležitější než mluvení – udržujte řeč a udržujte ji v klidu.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

You think some article is too ethnocentric or difficult to grasp for most of world's population? Tell us - or even better: send us a better version! Thank you!
Donate with WePay

Copyleft, 2011. All rights reversed.

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress